tab_support
0909 26 3773
 

Giá trị cốt lõi

“TÍN – TÂM – TRÍ – TỐC – TINH – NHÂN”

- Tín: Trung Nam bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình, luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

- Tâm: Trung Nam đặt chữ Tâm làm nền tảng, luôn thượng tôn pháp luật, duy trì đạo đức, lấy khách hàng làm trung tâm.

- TríTrung Nam coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển. Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ trương xây dựng một “Doanh nghiệp học tập”.

- Tốc: Trung Nam đặt tôn chỉ “Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động”, thực hành “quyết định nhanh – đầu tư nhanh – triển khai nhanh – bán hàng nhanh – thay đổi và thích ứng nhanh…”

- Tinh: Trung Nam đặt mục tiêu: Con người tinh hoa – Sản phẩm, dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa.

- Nhân: Trung Nam xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất, tạo dựng “Nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.