tab_support
0909 26 3773
 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH

 

Trung Nam cung cấp, triển khai, lắp đặt hệ thống: Âm thanh thông báo, Âm thanh hội trường, Âm thanh hội nghị (Bosch), hệ thống Truyền hình hội nghị cho toàn Dự án.

Related project
    No project other